Službeni internet portal Varaždinska županija

Vijeće za prevenciju Varaždinske županije

Cilj Vijeća je koordiniranje lokalnih programa prevencije kriminaliteta na području Županije, unaprjeđenje stanja opće sigurnosti građana, javnog reda, zaštite materijalnih dobara, te povećanja ukupne kvalitete života.

Zadaće Vijeća su pružanje podrške programima preventivnog djelovanja, podizanje svijesti građana i javnosti o važnosti i potrebi lokalne prevencije kriminaliteta, pružanje podrške nositeljima prevencije kriminaliteta na Županijskoj razini, poticanje na suradnju svih subjekata zaduženih za sigurnost ljudi i imovine, javni red i kvalitetu života građana, te usklađivanje aktivnosti nositelja prevencije na području Županije, razmatranja izvješća o radu općinskih i gradskih vijeća za prevenciju, sagledavanje cjelovitog problema u Županiji i primjera dobre prakse u prevenciji kriminaliteta, predlaganje i provođenje zajedničkih mjera i preventivnih programa, Informiranje Županijske skupštine o problemima, planiranim aktivnostima i realiziranim preventivnim aktivnostima i programima.
Kontakt: prevencija-vz@mup.hr 
Korisni linkovi: www.varazdinska.policija.hr , www.mup.hr 

Vijeća za prevenciju u gradovima i općinama Varaždinske županije

Ciljevi Vijeća su da putem preventivnih aktivnosti u svakoj pojedinoj sredini utječu na smanjenje kriminaliteta kao i svih oblika devijantnog ponašanja, a što treba rezultirati povećanjem osjećaja sigurnosti, te podizanjem ukupne kvaliteta života na određenom području.

Zadaće Vijeća su mobiliziranje lokalne zajednice, detektiranje problema koji se pojavljuju u zajednici, te pronalaženje raspoloživih resursa za rješavanje uočenih problema, kao i predlaganje i provođenje preventivnih programa i akcija, te praćenje njihovih rezultata.