Službeni internet portal Varaždinska županija

Pristup informacijama 2016.

1) Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada tijela Varaždinske županije;

h) Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove

DATUM OBJAVE: 15.02.2016.

2) Opći akti i odluke koje donose tijela Županije, kojima se utječe na interese korisnika

3) Nacrti općih akata za koje se provodi postupak savjetovanja s javnošću

4) Godišnji planovi, programi, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i drugi odgovarajući dokumenti koji se odnose na područje rada tijela Županije

5) Registri i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz nadležnosti tijela Županije

6) Informacije o javnim uslugama upravnih tijela Varaždinske županije

a) Upravni odjel za poslove župana

DATUM OBJAVE: 16.02.2016.

b) Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije

DATUM OBJAVE: 16.02.2016.

c) Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša

DATUM OBJAVE: 16.02.2016.

d) Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

DATUM OBJAVE: 16.02.2016.

e) Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport

DATUM OBJAVE: 16.02.2016.

f) Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb

DATUM OBJAVE: 16.02.2016.

g) Upravni odjel za proračun i javnu nabavu

DATUM OBJAVE: 16.02.2016.

h) Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove

DATUM OBJAVE: 16.02.2016.

7) podaci o izvorima financiranja, proračun, financijski planovi te podaci i izvješća o izvršenju proračuna, financijskog plana ili drugog odgovarajućeg dokumenta i sl.

8) Informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima