Službeni internet portal Varaždinska županija

Pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu

DATUM OBJAVE: 31.01.2019.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu više/g stručne/og suradnice/ka za regionalni razvoj i europske poslove

DATUM OBJAVE: 30.01.2019.

Upute i obavijesti kandidatima za prijam u službu višeg stručnog suradnika za regionalni razvoj i europske poslove

DATUM OBJAVE: 18.01.2019.

Oglas za prijam višeg stručnog suradnika za regionalni razvoj i europske poslove

DATUM OBJAVE: 18.01.2019.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Varaždinske županije u 2019. godini

Niže navedeni obrasci koji se NE prilažu Prijavi za Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2019. godini:

  1. Obrazac za procjenu prijave za Javni natječaj 2019.
  2. Nacrt Ugovora o dodjeli i korištenju financijskih sredstava 2019.
  3. Izvještaj o izvršenju programa/projekta za 2018. godinu

 

 

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - građevinska dozvola za izgradnju TS Pezdevčica sa priključnim kabelskim vodom - HEP-ODS d.o.o. Elektra Varaždin

DATUM OBJAVE: 11.01.2019.

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - građevinska dozvola za izgradnju TS Ključ 2 sa priključnim kabelskim vodom - HEP-ODS d.o.o. Elektra Varaždin

DATUM OBJAVE: 11.01.2019.