Službeni internet portal Varaždinska županija

Dopuna Odluke o izdavanju propusnica

OBJAVLJENO 26.03.2020.

REPUBLIKA  HRVATSKA 
VARAŽDINSKA  ŽUPANIJA
Stožer civilne zaštite 
Varaždinske županije 

KLASA: 810-03/17-01/2
URBROJ: 2186/1-02/3-20-85
Varaždin, 25. ožujka 2020.

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, br. 82/15, 118/18 i 31/20) i Odluke Stožera civilne zaštite RH o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-14 od 23. ožujka 2020. godine, Stožer civilne zaštite Varaždinske županije u užem sastavu, donosi

DOPUNU ODLUKE o izdavanju propusnica 

 

I.

U Odluci Stožer civilne zaštite Varaždinske županije KLASA: 810-03/17-01/2, URBROJ: 2186/1-02/3-20-83 od 24. ožujka 2020. godine (u daljnjem tekstu Odluka) mijenja se članak  I. i glasi:

Rok važenja Propusnice je od jednog (1) do četrnaest (14) dana. Sve Propusnice izdane suprotno propisanom roku važenja smatraju se ništavnim.

Propusnice koje izdaju poslovni subjekti mogu imati maksimalan rok važenja od 14 dana ukoliko se ranije ne ponište ili opozovu novom odlukom. 

Propusnica mora sadržavati relaciju kretanja, te svrhu izdavanja. 

Propusnice s rokom važenja dužim od pet dana ovlašteni su izdavati samo poslovni subjekti.

II.

U Odluci mijenja se članak  II. stavak 1. i glasi:

Gradski i općinski stožeri civilne zaštite s područja Varaždinske županije imaju ovlast izdavati samo propusnice s maksimalnim rokom važenja 5 dana za ponavljajuće radnje, a u svrhu regulacije točke II.e. Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj od 23. ožujka 2020. godine

III.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene. 

IV.

Ova Dopuna Odluke stupa na snagu 26. ožujka 2020. godine i biti će proslijeđena općinskim i gradskim stožerima civilne zaštite na području Varaždinske županije, koji su dužni postupati po toj Dopuni Odluke te o tome obavijestiti javnost putem svojih službenih stranica. 

                                                                 

NAČELNIK STOŽERA
 Robert Vugrin

NAJČITANIJE NOVOSTI