Matični uredi

Matični uredi Varaždinske županije organizirani su kao unutarnje ustrojstvene jedinice Upravnog odjela za opću upravu i poslove obavljaju za svoja matična područja, određena propisom o područjima matičnih ureda.

 • Matični ured Varaždin
 • Matični ured Cestica
 • Matični ured Petrijanec
 • Matični ured Turčin
 • Matični ured Ivanec
 • Matični ured Bednja
 • Matični ured Lepoglava
 • Matični ured Klenovnik
 • Matični ured Ludbreg
 • Matični ured Novi Marof
 • Matični ured Breznički Hum
 • Matični ured Varaždinske Toplice
 • Matično područje Vinica

Stranke mogu putem sustava e-Građani pristupiti usluzi e-Matice koja omogućava pregled osobnih podataka iz državnih matica i evidencije o državljanstvu.
Usluga e-Matice omogućava kreiranje i ispisivanje elektroničkih zapisa iz matice rođenih, matice vjenčanih i evidencije o državljanstvu, a koji zapisi se mogu koristiti pred nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj.

IZDAVANJE ISPRAVA IZ DRŽAVNIH MATICA

O činjenicama upisanim u državne matice izdaju se izvaci iz državnih matica i potvrde kao isprave trajne vrijednosti.
Izvaci iz državnih matica sadrže podatke koji su upisani u državne matice do vremena izdavanja izvatka.
Potvrde koje se izdaju na temelju državnih matica sadrže pojedine podatke upisane u državne matice ili pojedine činjenice o osobnom stanju građana koje proizlaze iz tih podataka.
Isprave iz državnih matica izdaju matični uredi na zahtjev osoba koje imaju pravni interes.
Pravni interes imaju:

 • osobe na koju se podaci upisani u maticu odnose,
 • članovi uže obitelji,
 • posvojitelj,
 • skrbnik,
 • druge osobe koje imaju pravni interes, koji je prije izdavanja isprave potrebno utvrditi.

Prilikom izdavanja isprava iz državnih matica plaća se upravna pristojba u iznosu od 20 kuna.

 • domovnica: 20,00 kn,
 • uvjerenje iz knjige državljana: 20,00 kn,
 • izvadak iz matice rođenih: 20,00 kn,
 • rodni list: 20,00 kn,
 • potvrda o slobodnom bračnom stanju: 20,00 kn,
 • izvadak iz matice vjenčanih: 20,00 kn,
 • vjenčani list: 20,00 kn,
 • potvrda o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku: 20,00 kn,
 • potvrda da će brak biti priznat u Republici Hrvatskoj: 20,00 kn,
 • izvadak iz matice umrlih: 20,00 kn,
 • smrtni list: 20,00 kn,
 • isprave iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih za uporabu u inozemstvu u zemljama potpisnicama Bečke konvencije: 20,00 kn,
 • potvrda da će brak biti priznat u Republici Hrvatskoj: 20,00 kn,
 • potvrda o životnom partnerstvu: 20,00 kn,
 • izvadak iz registra životnog partnerstva: 20,00 kn.

MATICA ROĐENIH

Prijava rođenja
Rođenje djeteta u zdravstvenoj ustanovi prijavljuje zdravstvena ustanova.
Za dijete rođeno izvan zdravstvene ustanove prijavu rođenja može podnijeti otac djeteta, osoba u čijem je stanu dijete rođeno, majka kada bude za to sposobna, babica ili liječnik koji je sudjelovao u porodu ili osoba koja je saznala za rođenje djeteta. Rok za upis djeteta u maticu rođenih je 30 dana od dana rođenja djeteta.

Upis činjenice rođenja nastale u inozemstvu
Upisuju se na temelju izvatka iz matice rođenih inozemnog tijela izdanog u državi rođenja hrvatskog državljanina.
Upis se obavlja u matičnom uredu prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj osobe na koju se upis odnosi. Postupak upisa u maticu rođenih je oslobođen od plaćanja upravnih pristojbi.

MATICA VJENČANIH

U Republici Hrvatskoj brak se može sklopiti u:

 • građanskom obliku (brak se sklapa pred matičarom),
 • vjerskom obliku s učincima građanskog braka (brak se sklapa pred službenikom vjerske zajednice koja s Republikom Hrvatskom ima uređene pravne odnose).

Troškovi u postupku sklapanja braka odnose se na upravne pristojbe i posebne naknade.

Sklapanje braka u građanskom obliku
Ženik i nevjesta dužni su platiti upravne pristojbe za:

 • prijavu sklapanja braka u iznosu od 70 kuna i
 • čin sklapanja braka pred matičarem u iznosu od 140 kuna,

Ako se brak sklapa izvan službenih prostorija, ženik i nevjesta dužni su osim upravih pristojbi platiti i posebnu naknadu za sklapanje braka izvan službene prostorije koja ovisi o:

 • udaljenosti mjesta sklapanja braka od službene prostorije,
 • vremenu sklapanja braka,
 • sklapanju braka nedjeljom, na blagdane ili neradnim danima.

Sklapanje braka u vjerskom obliku s učincima građanskog braka
Osobe koje žele sklopiti brak u vjerskom obliku s učincima građanskog braka dužne su od matičara pribaviti potvrdu o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka.
Potvrda se pribavlja od matičara nadležnog za mjesto u kojem se brak sklapa, a mjesto gdje se brak sklapa je mjesto gdje se nalazi crkva u kojoj namjeravaju obaviti sklapanje braka.
Potvrda o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku važi 3 mjeseca od dana izdavanja.
Za sklapanje braka u vjerskom obliku s učincima građanskog braka plaća se:

 • prijava sklapanja braka odnosno upravna pristojba propisana za sastavljanje zapisnika prijave o sklapanju braka, u iznosu od 70 kuna,
 • izdavanje potvrde o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku, u iznosu od 20 kuna (potvrde se izdaju u dva primjerka).

Sklapanje braka stranih državljana
Republici Hrvatskoj brak mogu sklopiti i strani državljani, a moraju ispunjavati iste uvjete za sklapanje braka kao i hrvatski državljani.
Za sklapanje braka strani državljani prilažu:

 • izvadak iz matice rođenih izdan u državi rođenja sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama uz prijevod na hrvatski jezik,
 • potvrda o slobodnom bračnom stanju stranca izdana sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama uz prijevod na hrvatski jezik,
 • potvrda da nema zapreka za sklapanje braka stranog državljanina u Republici Hrvatskoj i da će taj brak bit priznat u državi čiji je državljanin uz prijevod na hrvatski jezik (ova potvrda može biti sastavni dio potvrde o slobodnom bračnom stanju),
 • identifikacijska isprava (sa slikom) i
 • dokaz o državljanstvu (putovnica).

MATICA UMRLIH

Smrt su dužni prijaviti članovi obitelji s kojima je umrli živio.
Ako nema članova obitelji ili oni to ne mogu učiniti, smrt su dužne prijaviti druge osobe s kojima je umrli živio ili drugi članovi obitelji koji su saznali za smrt, odnosno osobe u čijem stanu  je umrli živio.
Ako nema niti tih osoba, smrt je dužna prijaviti osoba koja je prva saznala za smrt.
Za osobe koje su umrle u zdravstvenoj ustanovi, na službi u oružanim snagama RH, kazneno-popravnoj ustanovi, hotelu, internatu ili drugoj ustanovi smrt prijavljuje nadležna ustanova odnosno tijelo.

Potvrda o smrti
Potvrda o smrti je isprava koju izdaje liječnik ili druga osoba ovlaštena za utvrđivanje smrti, odnosno zdravstvena ustanova, ako je osoba umrla u zdravstvenoj ustanovi. Osobe koje prijavljuju smrt dužne su uz prijavu smrti podnijeti i potvrdu o smrti.

Smrti u inozemstvu
Upisuju se na temelju izvatka iz matice umrlih inozemnog tijela izdanog u državi gdje je smrt nastupila. Upis se obavlja u matičnom uredu prema mjestu prebivališta umrle osobe u Republici Hrvatskoj.

ŽIVOTNO PARTNERSTVO

U registar životnog partnerstva upisuje se činjenica sklopljenog životnog partnerstva koja se dogodila u Republici Hrvatskoj.
Namjera sklapanja životnog partnerstva prijavljuje se matičaru nadležnom za mjesto u kojem se želi sklopiti životno partnerstvo.
Matičar određuje dan sklapanja životnog partnerstva u dogovoru s osobama koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo.
Za hrvatske državljane matičari, po službenoj dužnosti, utvrđuju je li osoba u braku odnosno u životnom partnerstvu.
Matičaru se obavezno daje na uvid isprava o identitetu.
Osobe koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo dužne su platiti upravne pristojbe za:

 • prijavu sklapanja životnog partnerstva u iznosu od 70 kuna i
 • čin sklapanja životnog partnerstva pred matičarom u iznosu od 140 kuna,

Ako se životno partnerstvo sklapa izvan službenih prostorija, uz upravne pristojbe se plaća i posebna naknada za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije. Visina naknade ovisi o:

 • udaljenosti mjesta sklapanja životnog partnerstva od službene prostorije,
 • vremenu sklapanja životnog partnerstva,
 • sklapanju životnog partnerstva nedjeljom, na blagdane ili neradnim danima.

Sklapanje životnog partnerstva stranih državljana
U Republici Hrvatskoj strani državljani mogu sklopiti životno partnerstvo po istim uvjetima kao i za hrvatske državljane.
Za sklapanje životnog partnerstva strani državljani prilažu:

 • izvadak iz matice rođenih izdan u državi rođenja,
 • potvrdu da nisu u životnom partnerstvu ili braku izdanu u državi čiji su državljani.

Matičaru se obavezno daju na uvid slijedeće isprave:

 • isprave o identitetu,
 • dokaz o državljanstvu,
 • druge isprave matičar može zahtijevati iznimno, ovisno o pojedinačnim slučajevima.

Druge isprave matičar može zahtijevati iznimno, ovisno o pojedinačnim slučajevima.

Sve informacije o prijavi rođenja djeteta, prijavi smrti ili dokumentaciji potrebnoj za sklapanje braka/životnog partnerstva možete pronaći i na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/iz-djelokruga/24747

Svi obrasci potrebni za upise činjenica u državne matice, ispravke, dopune državnih matica, te za promjenu osobnog imena nalaze se na linku https://vzz.exabyte.hr/obrasci/kategorija/61-uprava.html

Kontakti
https://vzz.exabyte.hr/kontakti.html

Radno vrijeme:
https://vzz.exabyte.hr/radno-vrijeme.html

Obrasci
https://vzz.exabyte.hr/obrasci/kategorija/61-uprava.html

Podkategorije

Ove web stranice koriste kolačiće kako bi poboljšale Vaše korisničko iskustvo i vodile analitiku o posjećenosti.
Saznaj više...

U redu Izbriši kolačiće