Djelokrug

 • obavlja poslove iz područja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta,
 • pronalazi i distribuira informacije o potencijalnim izvorima financiranja županijskih programa i projekta te programa gradova i općina, trgovačkih društava i ustanova kojih je Županija osnivač, odnosno vlasnik dionica ili udjela (u daljnjem tekstu: županijske ustanove i trgovačka društva),
 • vodi bazu podataka o gospodarskim kretanjima u Županiji,
 • promovira mogućnosti ulaganja u Varaždinsku županiju, surađuje s investitorima,
 • organizira provedbu programa kreditnih linija za poticanje poduzetništva,
 • sudjeluje u organizaciji gospodarskih manifestacija i promocija te izložbi,
 • obavlja poslove oko razvoja kontinentalne turističke ponude i koordinira aktivnosti županijske turističke zajednice i svih dionika razvoja turizma,
 • obavlja stručne poslove međunarodne i međužupanijske suradnje oko razvoja gospodarstva i poticanja razvoja prekogranične i međuregionalne suradnje,
 • surađuje na pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova te državnih tijela, koordinira i pomaže županijskim trgovačkim društvima i ustanovama prilikom prijava na domaće i međunarodne projekte, u suradnji s regionalnim koordinatorom,
 • surađuju na izradi prijedloga strateških dokumenata od značaja za gospodarski i regionalni razvoj Županije,
 • koordinira i prati provedbu Županijske razvojne strategije i ostalih strateških dokumenata,
 • obavlja poslove koji proizlaze iz članstva Županije u međunarodnim organizacijama,
 • rješava u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina iz područja komunalnog gospodarstva, područja vodnog gospodarstva - naknade za priključenje na komunalne vodne građevine i ovrhe naknade za uređenja voda, područja zaštite nerazvrstanih cesta, područja zaštite spomenika kulture - spomeničke rente i područja prostornog uređenja i graditeljstva - naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru,
 • koordinira poslove oko ravnomjerne izgradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta i predlaže mjere za što bolju prometnu povezanosti gradova i općina na području Županije,
 • predlaže uvjete obavljanja i izdaje dozvole za županijski linijski odnosno županijski posebni linijski javni cestovni prijevoz putnika i vodi propisane upisnike,
 • rješava u prvom stupnju o pravima i obvezama građana i pravnih osoba u upravnom postupku, iz područja cestovnog prometa,
 • obavlja poslove iz nadležnosti Županije u djelatnosti upravljanja vodama, oko korištenja javnog vodnog dobra za odmor i rekreaciju, zaštite izvorišta i ograničenja korištenja voda,
 • izrađuje akte i priprema postupak za dodjelu koncesija za distribuciju plina, upis u registar, prati izvršavanje koncesijskih ugovora i izrađuje propisana izvješća,
 • priprema akte i surađuje u području energetske učinkovitosti i održivog razvoja,
 • priprema akte i surađuje u području obrane, civilne zaštite i zaštite i spašavanja, vatrogastva, zaštite na radu i zaštite od požara te obavlja poslove za tijela osnovana u tim područjima na županijskoj razini,
 • prati stanje, predlaže poduzimanje mjera i analizira izvješća županijskih ustanova i trgovačkih društava, osnovanih u područjima iz nadležnosti Upravnog odjela,
 • surađuje s udrugama koje obavljaju djelatnost od interesa za opće dobro u područjima iz djelokruga Upravnog odjela,
 • provodi projekte sufinancirane iz fondova Europske unije i državnih tijela.

Upravni odjel za gospodarstvo i europske poslove obavlja i povjerene poslove:

 • izdaje obrtnice, vodi obrtni registar s upisom novih obrta, statusnim i ostalim promjenama obrta, vodi druge evidencije i izdaje potvrde iz istih, utvrđuje o ispunjavanju uvjeta za vezane i povlaštene obrte,
 • izdaje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i sporednog zanimanja,
 • rješava o minimalnim uvjetima u ugostiteljskim objektima i razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata i onih u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,
 • rješava o minimalnim tehničkim uvjetima i drugim uvjetima za prodajne objekte, opremu i sredstva za djelatnost trgovine,
 • rješava o ispunjavanju prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje,
 • rješava o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti,
 • izdaje odobrenja i EU potvrde za turističke vodiče,
 • izdaje dozvole za obavljanje poslova javnog komisionara,
 • rješava o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima,
 • izdaje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, kolodvorskih usluga, za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, za iznajmljivanje vozila s vozačem,
 • rješava o prijavi prijevoza za vlastite potrebe i izdaje izvode iz prijava, rješava o izdavanju znakova pristupačnosti na ime osobe s invaliditetom

Ove web stranice koriste kolačiće kako bi poboljšale Vaše korisničko iskustvo i vodile analitiku o posjećenosti.
Saznaj više...

U redu Izbriši kolačiće